+989309090181 Info@Hashtholding.com

سربرگ عریض

شما با استفاده از سربرگ عریض می توانید زیبایی ویژه ای به وبسایت خود ببخشید.با اضافه کردن تصویر پسزمینه و رنگبندی نوشته ها، می توانید آن را برای هر برگه ای انتخاب کنید.

سربرگ ها را هر کجا دوست دارید نمایش دهید

شما می توانید رنگ پسزمینه را از تنظیمات مربوط به بخش انجام دهید

جهت مندی متن خود را تعیین کنید

شما می توانید با قرار دادن ماژول متن، چینش و جهت مندی متن خود را تعیین کنید

ویدئو خود را برای پسزمینه تعیین کنید